Condensvrij
Condensvrij
Hoge isolatiewaarde
Hoge isolatiewaarde
Incl. inmeten en montage
Incl. inmeten en montage
TOP service
TOP service
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van TOPwindows.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

            TOPwindows: de besloten vennootschap Dutch Global Sourcing B.V. handelend onder de naam TOPwindows.

 

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Tenzij anders is aangegeven gelden alle bepalingen van deze algemene voorwaarden ook voor consumenten. De artikelen 6, 10.2, 10.3, 10.4, 12.3, 12.4 en 17.5 zijn niet van toepassing als de opdrachtgever handelt als consument.

           

            Opdrachtgever: de wederpartij van TOPwindows.

            Overeenkomst: de overeenkomst tussen TOPwindows en Opdrachtgever. 

            Product(en): bootruiten en aanverwante producten, danwel in de Overeenkomst met Opdrachtgever beschreven producten.           

            Werkzaamheden: hieronder wordt verstaan het inmeten, demonteren, produceren en/of monteren van Producten.

 

Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen TOPwindows en een Opdrachtgever waarop TOPwindows deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TOPwindows, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TOPwindows en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Ingeval van strijdigheid van één of meerdere bepalingen met dwingend (consumenten)recht, zal de betreffende bepaling tussen partijen buiten werking worden gesteld met toepassing van het dwingende (consumenten)recht.

TOPwindows heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van al met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door TOPwindows te bepalen datum. TOPwindows zal een minimumperiode van dertig (30) dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Als TOPwindows geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van dertig (30) dagen na datum van bekendmaking.

In geval van wijzigingen van de algemene voorwaarden die:

TOPwindows het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of;

TOPwindows de bevoegdheid verlenen de Werkzaamheden of het Product te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt,

is de Opdrachtgever die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd om de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat hij dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan TOPwindows bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden ten gevolge van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

 

Overeenkomst en offertes

Een Overeenkomst komt eerst tot stand als TOPwindows en Opdrachtgever de offerte (digitaal) hebben ondertekend, of de offerte schriftelijk door TOPwindows is bevestigd of als TOPwindows met de uitvoering ervan is begonnen.

Indien mondeling of telefonisch een overeenkomst tot stand komt, zal TOPwindows de overeenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigen. De bevestiging van de overeenkomst wordt geacht een juiste en volledige weergave te zijn van hetgeen is overeengekomen, tenzij Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen schriftelijk bezwaar maakt.

Een door TOPwindows gemaakte offerte is vrijblijvend. Eventuele wijzigingen op de Overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding. 

Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is TOPwindows daaraan niet gebonden.

Een samengestelde prijsopgave verplicht TOPwindows niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Specifieke bepaling over de Opdrachtgever

Als door TOPwindows of door TOPwindows ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat TOPwindows tijdig beschikt over:

Alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om de Werkzaamheden uit te voeren en/of te realiseren;

Toegang tot de locatie en/of (jacht)haven waar het werk moet worden gerealiseerd;

De benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen;  

Alle gegevens en/of goederen en/of voor levering te verrichten werkzaamheden, waarvan TOPwindows aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;

Ook dient Opdrachtgever de door TOPwindows verstrekte voorschriften deugdelijk te hebben uitgevoerd.

Als aan de artikelen 4.1 tot en met 4.3 niet of niet tijdig is voldaan, heeft TOPwindows het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Extra kosten in geval van wachttijd, zullen per half uur berekend worden tegen een tarief van € 50,00 per half uur per persoon, exclusief btw. In elk geval zal de termijn voor het verrichten van de Werkzaamheden met de duur van de vertraging worden verlengd.

Opdrachtgever vrijwaart TOPwindows voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Specifieke bepalingen betreffende TOPwindows  

TOPwindows zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

TOPwindows is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

TOPwindows is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien TOPwindows de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

TOPwindows is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TOPwindows is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TOPwindows kenbaar behoorde te zijn.

TOPwindows is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen.  

Als de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TOPwindows de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

Model of schets

Is aan de Opdrachtgever een model, schets of een indicatieve weergave van het Product getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de Producten daaraan behoefden te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Aflevering van goederen

Als de goederen niet gemonteerd worden door TOPwindows, worden de Producten afgeleverd op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Als aflevering geldt het aanbieden van de Producten op de overeengekomen plaats. Zodra de goederen zijn afgeleverd komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Prijs en prijsverhoging

De overeengekomen prijs is exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het geval opdrachtgever handelt als consument, wordt een totaalprijs inclusief btw vermeld.

De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.

TOPwindows is in de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

Als de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

Als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting door wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

In het geval opdrachtgever een consument is, geldt het bepaalde in artikel 8.3 pas drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

 

Wijziging van de overeenkomst

De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan TOPwindows op te dragen. TOPwindows zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich meebrengt.

TOPwindows is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren als:

De wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of

De uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of

De uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat TOPwindows zou worden verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of

De uitvoering van de wijziging voor TOPwindows naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.

Indien TOPwindows weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever meedelen.

TOPwindows is gerechtigd documenten of Werkzaamheden te wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de Overeenkomst. 

Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TOPwindows zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.

Als de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TOPwindows de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

 

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden in twee (2) termijnen. De eerste termijn is verschuldigd bij het tot stand komen van de Overeenkomst en bedraagt 50% van de overeengekomen prijs. Het restant dient voor aflevering of montage te zijn voldaan. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn. 

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TOPwindows verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande facturen met een minimum van € 250,00.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van TOPwindows op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

TOPwindows heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TOPwindows kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TOPwindows kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en ook de kosten worden voldaan.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door TOPwindows geleverde zaken blijven eigendom van TOPwindows totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met TOPwindows gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht TOPwindows zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat TOPwindows zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TOPwindows of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TOPwindows zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Opschorting en ontbinding

TOPwindows is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van het al betaalde of enige schadevergoeding, als:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

Opdrachtgever de eerste termijnbetaling niet of niet volledig heeft gedaan.

Na het sluiten van de overeenkomst TOPwindows ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TOPwindows kan worden gevergd.

Na inmeting op locatie bij Opdrachtgever blijkt dat het Product niet geleverd kan worden, of technisch niet geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het Product wil gebruiken of als blijkt dat het materiaal waarin het Product moet worden geplaatst van te slechte kwaliteit is. Dit alles ter beoordeling van TOPwindows.

Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever.

Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TOPwindows op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. TOPwindows is alsdan niet gehouden tot enige terugbetaling van hetgeen al is voldaan door Opdrachtgever. Het Voorgaande leidt uitzondering als de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 12.1d. Als ontbinding op basis van artikel 12.1d plaatsvindt, is TOPwindows gehouden tot terugbetaling van al hetgeen Opdrachtgever reeds heeft voldaan, met aftrek van de op dat moment reeds gemaakte kosten.

Indien TOPwindows tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft TOPwindows aanspraak op:

een vergoeding van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;

een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden;

een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die TOPwindows op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

13.5. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van TOPwindows onverlet.

 

Garantie

TOPwindows garandeert dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en dat het geschikt is voor het beoogde gebruik van het Product, of ander gebruik als dit is overeengekomen, voor een periode van vijf (5) kalenderjaren na aflevering van de Producten of oplevering van de Werkzaamheden (“de Garantie”). Onder beoogd gebruik wordt verstaan: het gebruik van de Producten als bootruit of daaraan verwant, of een gebruik dat in de Overeenkomst is beschreven.

TOPwindows draagt de kosten van reparatie, vervanging, montage en demontage, inclusief vracht- en voorrijkosten binnen Europa in geval van een gebrek aan het Product binnen de Garantie. Als de Opdrachtgever naar een land buiten Europa is verhuisd of het object waarvan het Product onderdeel uitmaakt zich buiten Europa bevindt, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

Als het gebrek hersteld kan worden, dan hoeft TOPwindows het product niet te vervangen. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden of het leveren van de Producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal TOPwindows slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Opdrachtgever is verplicht om schadebeperkende maatregelen te nemen zodra het gebrek wordt ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

De Garantie geldt niet wanneer:

De Opdrachtgever zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen of zelf materialen heeft voorgeschreven om te worden gebruikt door TOPwindows;

Het gebrek van het Product het gevolg is van normale slijtage die bij het beoogd gebruik redelijkerwijs te verwachten is;

De Opdrachtgever het Product gebruikt voor een ander gebruik dan het beoogde of overeengekomen gebruik;

Oude verfsystemen dan wel het loslaten van verflagen of een verouderde gelcoat (in geval van een polyester boot) de oorzaak zijn van een gebrek.

Opdrachtgever meldt het gebrek binnen zeven (7) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan TOPwindows. Indien de Opdrachtgever handelt als Consument dan moet melding binnen bekwame tijd na ontdekking geschieden waarbij een termijn van twee (2) maanden na ontdekking tijdig is.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TOPwindows in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient TOPwindows in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Als komt vast te staan dat de melding van een gebrek ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van TOPwindows, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Laat de opdrachtgever na het gebrek tijdig te melden dan heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep op de Garantie meer kan doen. Het recht op herstel, vervanging en schadeloosstelling komt alsdan te vervallen.

Het bepaalde in artikel 17 (overmacht) is eveneens van toepassing op de garantie.

 

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van TOPwindows tegenover Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

De totale aansprakelijkheid van TOPwindows voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt maximaal € 5.000.000,00 (zegge: vijfmiljoeneuro) per jaar waarin de schade is veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van TOPwindows voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden zoals afnemers/klanten van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan TOPwindows voorgeschreven zaken, materialen van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan TOPwindows voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid van TOPwindows voor schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

De onder artikel 14.1 tot en met artikel 14.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TOPwindows of haar leidinggevende ondergeschikten.

Tenzij nakoming door TOPwindows blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van TOPwindows wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever TOPwindows onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en TOPwindows ook na die redelijke termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOPwindows ook daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren en/of te handelen.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan TOPwindows kenbaar maakt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TOPwindows vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering ter vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Wat is bepaald in dit artikel van deze algemene voorwaarden evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan TOPwindows zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Opneming en oplevering

Indien de overeenkomst uitvoeren van Werkzaamheden betreft, geschiedt de opneming van het werk direct na afronding van het werk, of zoveel later als partijen overeenkomen.

Nadat het werk is opgenomen, deelt de Opdrachtgever direct mee of het werk al dan niet is goedgekeurd, met opgave van de eventueel resterende gebreken.

Kleine gebreken die gevoeglijk binnen dertig (30) dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden geven tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

De dag waarop de Werkzaamheden zijn afgerond, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 

Vrijwaring; verjaringstermijn

Indien Opdrachtgever aan TOPwindows informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TOPwindows en de door TOPwindows bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar. De vervaltermijn van artikel 14.6 is hierop een uitzondering.

 

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TOPwindows geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TOPwindows niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder pandemieën en epidemieën. Werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van TOPwindows en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

TOPwindows heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TOPwindows zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Slechts in het geval dat de periode van de overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover TOPwindows ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 12.4a en 12.4c van overeenkomstige toepassing.  

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle door TOPwindows eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TOPwindows worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Opdrachtgever garandeert dat de Werkzaamheden en Producten geen inbreuk vormen op enig auteurs- of modellenrecht van derden en vrijwaart TOPwindows voor aanspraken van derden daartoe.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen TOPwindows en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats te Utrecht.

De Rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft TOPwindows het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.